ปฏิทินกิจกรรม SU-QA

Asean University Network Quality Assurance

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯระดับอุดมศึกษา

ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

"ภารกิจของเราคือการมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคเอเชียในอนาคต"