การเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ต่างๆ
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
  หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มการติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คู่มือ IQA ของ สกอ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

คู่มือAUN-QA Assessment at Programme Level Version 3

คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมิน

เอกสารแนบบการติดตามหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มการจัดการความรู้/แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารที่น่าสนใจ เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

 


 

 

 

 

 

  
  วันที่ :
  เวลา :


รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ มศก.

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ.

รายชื่อผู้ประเมินภายใน
ของ สกอ.ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่่ TQR

KM มศก.


Blog KM SU

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ตัวอย่าง
การพัฒนารายละเอียด
หลักสูตร/รายวิชาและ
การรายงานผลกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ June 15, 2018 9:10 Phone / FAX 0-2849-7506