โครงการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนโครงร่างองค์กร (OP) ครั้งที่ 2
22 - 23 มกราคม 2561

ดูรูปกิจกรม / ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
ใบแทรกแก้ไของค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี - โท -เอก)
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คู่มือ IQA ของ สกอ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
คู่มือAUN-QA Assessment at Programme Level Version 3
คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมิน

คู่มือการประเมิน ITA 2561
เอกสารแนบบการติดตามหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มการจัดการความรู้/แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารที่น่าสนใจ เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.2558 ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 
  วันที่ :
  เวลา :


รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ มศก.

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ.

รายชื่อผู้ประเมินภายใน
ของ สกอ.ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่่ TQR

KM มศก.


Blog KM SU

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ตัวอย่าง
การพัฒนารายละเอียด
หลักสูตร/รายวิชาและ
การรายงานผลกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ March 19, 2018 14:47 Phone / FAX 0-2849-7506