คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ป หลักสูตร 6 ป
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
ใบแทรกแก้ไของค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี - โท -เอก)
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปหลักสูตร 5 ป หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)

คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
คณะวิชา หน่วยงาน


 

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560


ไฟล์ Exel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
มคอ 7 (26 เม.ย.60)
คณะวิชา (18 พ.ค. 59)
สถาบัน (18 พ.ค. 59)


                   

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพ

ระดับหลักสูตรสายศิลปะและการออกแบบ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รุ่นที่ 2 (9 - 10 ก.พ.2560)

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560


 
  วันที่ :
  เวลา :


 
รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา
: มหาวิทยาลัยศิลปากร
 : หน่วยงานสนันสนุน


KM มศก.


Blog KM SU


 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ October 17, 2017 14:53 Phone / FAX 0-2849-7506