คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ป หลักสูตร 6 ป
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
ใบแทรกแก้ไของค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี - โท -เอก)


หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปหลักสูตร 5 ป หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)

คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
คณะวิชา หน่วยงาน


ไฟล์ Exel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
มคอ 7 (18 พ.ค. 59)
คณะวิชา (18 พ.ค. 59)
สถาบัน (18 พ.ค. 59)


                   

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรสายศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

รุ่นที่ 2 (9 - 10 ก.พ.2560)

20 - 21 ตุลาคม 2559


 
  วันที่ :
  เวลา :


รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา
: มหาวิทยาลัยศิลปากร
 : หน่วยงานสนันสนุน


KM มศก.


Blog KM SU


 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ June 13, 2017 13:15 Phone / FAX 0-2849-7506