:: การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ::

คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
ใบแทรกแก้ไของค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี - โท -เอก)
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
คณะวิชา หน่วยงาน
คู่มือ IQA ของ สกอ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)
ไฟล์ Exel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
มคอ 7 (26 เม.ย.60)
คณะวิชา (18 พ.ค. 59)
สถาบัน (18 พ.ค. 59)
   
แบบฟอร์ม
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะ - หน่วยงาน
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
เอกสารแนบบการติดตามหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบัน/คณะ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ 2560
(รอบ 9 เดือน)
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่2)
แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560
   
เอกสารที่น่าสนใจ
พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธ.ค.2558)
คู่มือ แนวทางดำเนินการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2558
PowerPoint โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นที่2)
( 9 -10 ก.พ.2560 )
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตฐานที่เกี่ยวข้อ
ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 

 

 

 

  
 
  วันที่ :
  เวลา :

ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรมรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ มศก.

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ.

รายชื่อผู้ประเมินภายใน
ของ สกอ.ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่่ TQR

KM มศก.


Blog KM SU

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ตัวอย่าง
การพัฒนารายละเอียด
หลักสูตร/รายวิชาและ
การรายงานผลกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ February 26, 2018 10:27 Phone / FAX 0-2849-7506