:: การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ::
 

ปีการศึกษา 2557

คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557

ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน (ปรับปรุง 8 กรกฎาคม 2558)
ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
          (16 กค 58)
ระดับหลักสูตร (ปรับปรุง 13 กรกฎาคม 2558)
ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (13 กค 58)
ตารางคำนวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตร (11 ก.ค 58)
ระดับคณะวิชา (11 ก.ค. 58)
ระดับสถาบัน (11 ก.ค. 58)
คู่มือ IQA ของ สกอ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับพฤษภาคม 2558)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี
ฉบับปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  ปีการศึกษา 2556
คู่มือการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2556
ฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2556
แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 

  ปีการศึกษา 2555
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2555
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ สำนักงานอธิการบดี(หน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ) ปีการศึกษา 2555
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สำนักงานอธิการบด
ร่าง แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะ  / คณะกรรมการบริหาร (ของคณะวิชาที่เป็นหน่วยงานในกำกับ)


 
  วันที่ :
  เวลา :
รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา

: มหาวิทยาลัยศิลปากร
   : กลุ่มหน่วยงานสนันสนุน
วิชาการ

ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัย การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ

จรรยาบรรณของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรKM มศก.


Blog KM SU


รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ


มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ July 16, 2015 14:35 Phone / FAX 0-2849-7506