:: การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ::

การเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ต่างๆ

  แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา


  คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีหลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (ฉบับปรับปรุง 6 กพ 2560)
   
คณะวิชา หน่วยงาน
คู่มือ IQA ของ สกอ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสิงหาคม 2560)
ไฟล์ Exel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
มคอ 7 (26 เม.ย.60)
คณะวิชา (18 พ.ค. 59)
สถาบัน (18 พ.ค. 59)
   
แบบฟอร์ม
ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน และแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะ - หน่วยงาน
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
เอกสารแนบบการติดตามหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบัน/คณะ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิชา/หน่วยงาน
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ 2560
(รอบ 9 เดือน)
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่2)
แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ 2560
   
เอกสารที่น่าสนใจ
พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
ประเด็นคำถามคำตอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548และ 2558
เอกสารการบรรยาย หัวข้อ ระบบประกันคุณภาพฯภายในระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จากที่ประชุม สกอ. วันที่ 18 ธ.ค.2558)
คู่มือ แนวทางดำเนินการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2558
PowerPoint โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นที่2)
( 9 -10 ก.พ.2560 )
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตฐานที่เกี่ยวข้อ
ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 

 

 

 

  
 
  วันที่ :
  เวลา :


รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ มศก.

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ.

รายชื่อผู้ประเมินภายใน
ของ สกอ.ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่่ TQR

KM มศก.


Blog KM SU

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ตัวอย่าง
การพัฒนารายละเอียด
หลักสูตร/รายวิชาและ
การรายงานผลกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ July 11, 2018 11:43 Phone / FAX 0-2849-7506