การประเมินฯภายนอก (สมศ.)

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ระดับอุดมศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)


ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานแและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2550


การพิจารณาเืลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม


ประกาศจาก สมศ. เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอก "ไม่รับรองมาตรฐาน" และ "รอพินิจ"

 

ผลการประเมินฯภายนอก (สมศ.)

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 3

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน
   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 2

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน
   

 

 
  วันที่ :
  เวลา :
รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา

: มหาวิทยาลัยศิลปากร
   : กลุ่มหน่วยงานสนันสนุน
วิชาการ

ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัย การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประกาศ มศก
เรื่อง การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม


จรรยาบรรณของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรKM มศก.


Blog KM SU


          บัญชีรายชื่อ
         วารสารวิชาการรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ

ประกาศ มศก.
เรื่อง กำหนดเงินสมนาคุณ
ให้แก่ผุ้ตรวจสอบคุณภาพ
และผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน


มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ February 6, 2015 10:54 Phone / FAX 0-2849-7506