ประกาศ ก.พ.อ.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑


หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 3)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2)


ก.พ.ร. ตัวชี้วัด 13

อบรม “การให้ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิธีใช้พลาสติกและโฟมให้ปลอดภัย ห่างไกลจากมะเร็งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

การติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 การจัดทำรายงานผลฯตามมติ
คณะกรรมการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


แบบติดตามประเมินความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค 51 - 31 มิ.ย 52)

แบบติดตามความก้าวหน้า กพร. รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล ก.พ.ร. 2552

เพิ่มเติม : ตารางแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ก.พ.ร. ตชว.3.2.15-3.2.24 (ข้อ 54.24-54.33)

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สกอ./สมศ./ก.พ.ร. สำหรับคณะวิชา ประจำปี 2551 (แก้ไขล่าสุด 20/03/51)

แบบกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับคณะวิชา/หน่วยงาน ตามคำรับรองปี 2551

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สกอ./สมศ./ก.พ.ร. สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2551

แบบคำรับรอง ก.พ.ร. ปี 2551
                                                                                                                                            more

คำชี้แจง คู่มือ ก.พ.ร.
powerpoint การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


ประเด็นการชี้แจงและปรับปรุงรายละเอียดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตมคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552


powerpoint ชี้แจงคู่มือ กพร.52(26 พย.51) โดย สมศ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม.

powerpoint การประชุมการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

KPI Template ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คำอธิบายตัวชี้วัด ก.พ.ร. เพิ่มเติม จาก สมศ. (ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง/ดร.กิตติยา)

ข้อคิดจาก Site Visit สถาบันอุดมศึกษา จาก สมศ. (จุมพล พูลภัทรชีวิน)

ชี้แจงคู่มือ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2551 (วันที่ 5 มี.ค. 2551)

แบบคำรับรอง ก.พ.ร. ปี 2551

ใบแทรกคำผิด (คู่มือ ก.พ.ร. 51)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (ก.พ.ร.)
ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน


ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน


สรุปผลการติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2
(Site visit : Evaluation) มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


......................................................................

 

 

 
 

 

  วันที่ :
  เวลา :
รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา

: มหาวิทยาลัยศิลปากร
   : กลุ่มหน่วยงานสนันสนุน
วิชาการ

ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัย การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประกาศ มศก
เรื่อง การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม


จรรยาบรรณของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรKM มศก.


Blog KM SU


          บัญชีรายชื่อ
         วารสารวิชาการรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ

ประกาศ มศก.
เรื่อง กำหนดเงินสมนาคุณ
ให้แก่ผุ้ตรวจสอบคุณภาพ
และผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน


มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ May 28, 2014 14:42 Phone / FAX 0-2849-7506