...ประมวลภาพ - บรรยากาศ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 EdPEx :

Sharing and Learning form experience

 


วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติ / ตอบข้อซัก
ถามและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาร่วมกับวิทยากร