...ประมวลภาพ - บรรยากาศ...
การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559