รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับคณะวิชาและสถาบัน
ระดับคณะวิชาและสถาบัน ( 15 กรกฎาคม 2558)

ระดับหลักสูตร
รุ่นที่ 1(2- 3 มิถุนายน 2558)
รุ่นที่ 2 (29 -30 มิถุนายน 2558)
รุ่นที่ 3 (6-7 สิงหาคม 2558)
รุ่นที่ 1 สายศิลปะและการออกแบบ (21-22 มกราคม 2559)
รุ่นที่ 2 สายศิลปะและการออกแบบ (9-10 กุมภาพันธ์ 2560)


 
  วันที่ :
  เวลา :


รายงานวิจัย
พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรณีศึกษา
: มหาวิทยาลัยศิลปากร
 : หน่วยงานสนันสนุน


KM มศก.


Blog KM SU


กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษากลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ March 1, 2017 11:20 Phone / FAX 0-2849-7506