...ประมวลภาพ - บรรยากาศ
...
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา  2559 (รุ่นที่ 2)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์