กิจกรรมสำนักงาน

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
<<ดูรูปกิจกรรม>>
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 30 – วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 <<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม
<<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก
สูตรสายศิลปะและการออกแบบ รุ่นที่ 2 (9 - 10 ก.พ.2560)
<<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)
2 มิถุนายน 2559 และ10 มิถุนายน 2559
<<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สายศิลปะและการออกแบบ (รุ่นที่1)มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558
21 -22 มกราคม 2559 <<ดูรูปกิจกรรม>> 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา  2557 19-20 ตุลาคม 2558
 <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา  2557 ระดับคณะวิชาและสถาบัน
15 กรกฎาคม 2558
  <<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา  2557ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 2)
29-30 มิถุนายน 2558 <<ดูรูปกิจกรรม>>
 
โครงการอบรมการเขียน SAR (Self-Assessment Report)
และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 3 เมษายน พ.ศ.2558
<<ดูรูปกิจกรม>>
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
<<ดูรูปกิจกรรม>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 <<ดูรูปกิจกรรม>>

  โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assuranceระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก”
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม  2557 <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา” วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 <<ดูรูปกิจกรรม>> <<รายงานผลโครงการ>>

โครงการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก
(World University Rankings) 29 มกราคม 2557 <<รายงานผลโครงการ>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2555
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ดูรูปกิจกรรม <<รายงานผลโครงการ>>

โครงการ การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QAเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
12 กรกฎาคม 2556 <<รายงานผลโครงการ>>

โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 พฤษภาคม 2556 <<รายงานผลโครงการ>>

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
28 มีนาคม 2556 <<รายงานผลโครงการ>>

โครงการ “การจัดการความรู้และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร”
14 -  17 ก.พ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง <<รายงานผลโครงการ>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างวันที่ 28 - 31 ส.ค. 2555<<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
ภายนอก รอบสาม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 พ.ค. 2555 <<ดูรูปกิจกรรม>>
โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
11 - 12 ก.พ. 2555 <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการความรู้ด้าน QA (quality assurance) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 22-23 ส.ค. 54 <<ดูรูปกิจกรรม>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 3 - 5ส.ค . 54 <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการ“Volunteer Spirit Team @ ทับสะแก” วันที่17 -19 เมษายน 2554
ณ วัดทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  วันที่ 24-25 มี.ค.54  <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
วันที่ 23-25 ก.พ.2554<<ดูรูปกิจกรรม>>

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ระดับคณะวิชา / สถาบัน
(รอบ 6 เดือน : ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2553 ) <<ดูรูปกิจกรรม>>

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 วันที่ 29 พ.ย. 2553
<<ดูรูปกิจกรรม>>

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 24-27 พ.ย. 2553 <รายงานผลโครงการ>
<<ดูรูปกิจกรรม>>

 
 
 
  วันที่ :
  เวลา :

ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ มศก.

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ สกอ
.

KM มศก.


Blog KM SU

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ตัวอย่าง
การพัฒนารายละเอียด
หลักสูตร/รายวิชาและ
การรายงานผลกลุ่มเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

 
         
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170      
  Email : suqa@su.ac.th
webmaster : nisarat.v@su.ac.th
Phone 0-2849-7500-7530
ต่อ 31322
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ January 8, 2018 9:55 Phone / FAX 0-2849-7506